Zakup mieszkanie do końca kwietnia i otrzymaj 3 lata wakacji czynszowych!

 

Wybierz i zakup mieszkanie, a otrzymasz:

  • 3 lata wakacji czynszowych*
  • lub promocyjną cenę 6 500 zł / m2 na jedno z wybranych lokali

 

*Oferta dotyczy mieszkań w ramach etapu II i III oraz nie dotyczy lokali w ofercie promocyjnej w cenie 6 500 zł / m2. Szczegóły promocji poniżej – dostępne również w biurze sprzedaży.

 

Zamieszkaj aktywnie w Bemowo Park

z salą fitness oraz ‘Klubem Malucha’ przeznaczonych wyłącznie

dla mieszkańców osiedla.

Śpiesz się i zarezerwuj Twoje miejsce!

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Sprzedaży!

(22) 111 77 77

——————————————————————————————————-

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

3 lata wakacji czynszowych

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

a) organizatorem promocji („Promocja”) jest spółka pod firmą: BEMOWO PARK sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-580 Warszawa, al. Szucha 11A lok. 1, KRS 0000527890 („Organizator”).

b) Organizator jest deweloperem w rozumieniu ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego („Ustawa deweloperska”), który na nieruchomości w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego, województwo mazowieckie, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 4/2, 5/2 i 8/4, w obrębie 6-11-02, o łącznym obszarze 9.759m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00055523/6 realizuje w etapach przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ustawy deweloperskiej, pod nazwą handlową „BEMOWO PARK” obejmujące budowę 3 (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu („Przedsięwzięcie deweloperskie”).

c) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umów dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Celem Promocji jest promocja lokali mieszkalnych oferowanych na sprzedaż w Przedsięwzięciu deweloperskim w ramach etapu II oraz III, to jest lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Płk. W. Łokuciewskiego 4A (etap II) oraz w budynku przy ulicy Płk. W. Łokuciewskiego 2 (etap III).

b) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

c) W Promocji zostaną przyznane nagrody opisane poniżej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji „3 lata wakacji czynszowych”:

  1. pokrywanie przez Dewelopera w imieniu właściciela lokalu kosztów zarządu nieruchomością wspólną związanych z lokalem mieszkalnym oraz zaliczek na zużycie mediów w wysokości prognozowanej (bez ewentualnych dopłat z tytułu zużycia mediów ponad zaliczki) przez okres 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową, lecz nie więcej niż kwota stanowiąca iloczyn 6,1zł x 1m2 powierzchni lokalu miesięcznie, zwana dalej jako „Nagroda 1” – przyznawana nabywcom, którzy zakupią w Przedsięwzięciu deweloperskim lokal mieszkalny w budynku realizowanym w ramach etapu II lub w budynku realizowanym w ramach etatu III, w czasie obowiązywania promocji, albo

  2. sprzedaż w promocyjnej cenie stanowiącej iloczyn kwoty 6.500zł brutto i 1m2 lokalu mieszkalnego, w czasie trwania Promocji, poniżej wymienionych mieszkań w Przedsięwzięciu deweloperskim w budynku na nieruchomości w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego 4A (etap II), tj. lokali mieszkalnych oznaczonych numerami: 211 oraz 261, zwana dalej jako „Nagroda 2”.

d) Uprawnionym do Nagrody 1 lub Nagrody 2 jest osoba, która:

  • w czasie obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem umowę rezerwacyjną na lokal mieszkalny w Przedsięwzięciu deweloperskim w budynku realizowanym w ramach etapu I lub w ramach etatu II i dokona wpłaty opłaty rezerwacyjnej w kwocie 5.000zł w terminie wskazanym w umowie rezerwacyjnej oraz zadeklaruje chęć wzięcia udziału w Promocji w formie pisemnej. Dopełnienie ww. czynności stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji („Zgłoszenie”) oraz

  • zakupi od Organizatora lokal mieszkalny, którego dotyczyło Zgłoszenie tj. zawrze umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży

– zwana dalej jako „Uprawniony do Nagrody”.

e) Nagrody nie łączą się, co oznacza, iż zakup jednego z lokali wymienionych w punkcie 2 ppkt. c) (2) w promocyjnej cenie wyłącza uprawienie do otrzymania Nagrody 1 opisanej w punkcie 2 ppkt. c) (1) z tytułu nabycia tego samego lokalu mieszkalnego.

f) Nagroda 1 dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, tj. nie dotyczy udziałów w lokalach garażowych z którymi związane będzie prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego lub komórki, nabywanych łącznie z lokalem mieszkalnym.

g) W przypadku wyboru Nagrody 1 Uprawniony do Nagrody zobowiązany będzie do przedkładania Organizatorowi dokumentów, z których wynikać będzie aktualne obciążenie właściciela lokalu mieszkalnego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wysokość zaliczek za media w okresie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży.

h) Wszelkie dopłaty za media w związku ze zużyciem przekraczającym sumy zaliczek obciążają właścicieli lokali.

I) Istnieje możliwość zmiany Nagrody 1 na jednorazowy upust w cenie sprzedaży lokali w Przedsięwzięciu deweloperskim w kwocie odpowiadającej wartości Nagrody 1. Upust zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 6,1zł brutto oraz 1m2 *(jednego metra kwadratowego) lokalu mieszkalnego oraz liczby 30 (odpowiadającej liczbie miesięcy). Uprawnienie do zamiany Nagrody 1 wygasa z chwilą zawarcia umowy deweloperskiej.

j) Płatności dokonywanie miesięcznie z tytułu Nagrody 1 wnoszone będą w imieniu Uprawionych do Nagrody 1 przez Organizatora bezpośrednio na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, chyba ze Organizator promocji zdecyduje inaczej. Uprawnionemu do Nagrody 1 nie przysługuje roszczenie do żądana zapłaty bezpośrednio na jego rachunek.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

a) Promocja obowiązuje w marcu i kwietniu 2017 oraz do wyczerpania limitu mieszkań objętych promocją określonych w punkcie 2 pkt. c, 2).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

a) W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.

b) W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien dopełnić czynności, o których mowa w punkcie 2 ppkt. d) tego regulaminu.

c) Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli:

– w okresie rezerwacji określonym w umowie rezerwacyjnej zawartej w trakcie trwania Promocji nie dojdzie do zawarcia z Organizatorem Promocji umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia przez Uczestnika lokalu objętego umową rezerwacyjną.

– pomimo zawarcia umowy deweloperskiej lub przedwstępnej umowy sprzedaży dojdzie do rozwiązania umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim bądź odstąpienia od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron bez względu na przyczynę.

d) Na każdą zawartą umowę rezerwacyjną dotyczącą lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu deweloperskim w trakcie trwania Promocji przypada jedna Nagroda. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie liczbę Nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Sprzedaży Organizatora w Warszawie przy ul. Łokuciewskiego 4.

b) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

c) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

d) Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Regulamin Promocji dostępny jest w Punkcie Sprzedaży

b) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

c) Skorzystanie z promocji jest równoznacznej z akceptacja niniejszego regulaminu.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

Bemowo Park sp. z o.o.